...

MINDY

Agencja zatrudnienia Mindy to grono profesjonalistów, którzy z nieustannym entuzjazmem pomagają spotkać się najlepszym Pracownikom i solidnym Pracodawcom.Polityka prywatności

MINDY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Tytusa Chałubińskiego 8 (00-613), Warszawa (zwaną dalej „MINDY”, „My” lub „Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Państwa / Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy / archiwizujemy oraz w jaki sposób będą one przetwarzane.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić

 • Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego / Państwa korzystania z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których korzystasz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, w przyszłości Twoja / Państwa wizyta na naszej stronie internetowej będzie łatwiejsza, będziemy też mogli zasugerować Treść, która jest użyteczna dla Ciebie w oparciu o lokalizację, z której korzystasz ze strony internetowej.
 • Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”, lub „Skontaktuj się z nami w sprawie pracy”). Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie podlega wymogowi ustawowemu. Jeżeli skontaktujesz się z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
 • Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci materiałów poprzez pocztę elektroniczną, jeśli wyrazisz na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje / Państwa dane osobowe

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w celach:

 • aby jak najlepiej dostosować Treść i zasoby zgodnie z Twoimi / Państwa preferencjami;
 • aby odpowiedzieć na Twoją / Państwa prośbę lub pytania, kiedy się z Nami kontaktujesz;
 • aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać Treść, która najbardziej Ciebie / Państwa dotyczy;
 • aby zapewnić, że Treść przekazywana za pośrednictwem Strony internetowej jest przedstawiana w najbardziej skuteczny sposób dla Ciebie / Państwa i Twojego / Państwa urządzenia;
 • aby umożliwić Ci / Państwu uczestnictwo w interaktywnym działaniu naszej Strony internetowej.
 • aby dalej rozwijać i ulepszać Stronę internetową oraz systemy;

Wykorzystywanie przez nas Twoich / Państwa danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono

 • niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Twoich interesów dotyczących prywatności;
 • niezbędne - w niektórych przypadkach - do wywiązywania się przez Nas z odpowiedzialności prawnej i regulacyjnej, takiej jak dokonywanie ujawnień władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
 • niezbędne - w niektórych przypadkach - do wykonania zadań w interesie publicznym oraz niezbędne - gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych - do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych w domenie publicznej;
 • we wskazanych okolicznościach, przetwarzane za Twoją zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzasz się / zgadzają się państwo na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W jednym przypadku podejmujemy decyzje opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, co może istotnie wpłynąć na Twoją / Państwa sytuację np. poprzez wskazanie Ci / Państwu właściwej oferty pracy, w wyniku której uzyskasz zatrudnienie, albo wskazaniu, że brak pasujących do Ciebie / Państwa ofert.

W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Przetwarzamy Twoje / Państwa dane osobowe przez okres wymagany, w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

Okresy przechowywania Twoich / Państwa danych osobowych zależą od danego celu przetwarzania danych, dla którego one mają być przetwarzane oraz od danego narzędzia, za pomocą którego dane są przetwarzane.

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają konieczność osiągnięcia danego celu oraz konieczność dla realizacji naszych usług dla Ciebie / Państwa jak również okres na jaki udzieliłeś / udzielili Państwo zgody, lub przepisy prawa

Dzielenie się z osobami trzecimi

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz dostarczyć Ci / Państwu treści lub zasoby, ujawniamy Twoje / Państwa dane osobom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów

 • Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Przykłady obejmują hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby co do zasady w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy Ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z umów;
 • Innym podmiotom należącym MINDY Sp. z o.o. (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez MINDY).
 • Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

Czy przesyłamy Twoje / Państwa dane poza Polskę?

Twoje / Państwa dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy przekazywać Twoje dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich / Państwa danych, wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie MINDY wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Twoich / Państwa danych.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Twoje / Państwa dane osobowe, powinieneś mieć / powinni Państwo mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich / Państwa danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do osoby trzeciej; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje / Państwa własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

Twoje / Państwa prawa. Jak możesz / mogą Państwo uzyskać dostęp do, poprawić i usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci / Państwu następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich / Państwa danych osobowych: Masz prawo / mają Państwo prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje / Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje / Państwa dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas Twoich / Państwa danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możesz / mogą Państwo zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich / Państwa danych.
 • Prawo do poprawy Twoich / Państwa danych osobowych: Jeżeli jesteś / jeżeli są Państwo w stanie wykazać, że posiadane przez Nas Twoje / Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić / mogą poprosić Państwo o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo / mają Państwo prawo do usunięcia danych. Możesz / mogą Państwo zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a MINDY oceni, czy Twoja / Państwa prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku, gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja / Państwa prośba o usunięcie Twoich / Państwa danych osobowych jest uzasadniona MINDY usunie te dane bez zbędnej zwłoki.

Aby skorzystać z przysługujących Ci / Państwu praw, skontaktuj się / skontaktujcie się Państwo z nami pod następującym adresem:

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Twoich / Państwa danych osobowych wynika z udzielonej przez Ciebie / Państwa zgody, przysługuje Ci / Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie Twojej / Państwa zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej / Państwa zgody.

Ponadto przysługuje Ci / Państwu prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie Twoich / Państwa danych osobowych do lokalnych organów nadzoru.

Będziemy wysyłać do Ciebie / Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie te komunikaty marketingowe, na które wyraziłeś/aś / wyrazili Państwo zgodę.

Zwykle będziemy oferować Ci / Państwu pole wyboru w formularzach, które wykorzystujemy do zbierania Twoich / Państwa danych osobowych, które musisz / muszą Państwo zaznaczyć, jeżeli wyrazisz / jeśli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W sytuacji, gdy wysyłamy do Ciebie / Państwa informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz / mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania, klikając funkcje w mailu: „nie zapisuj się” lub „zrezygnuj”. Ponadto możesz / mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami poprzez i podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy telefonu, informacje marketingowe, z których chcesz / chcą Państwo zrezygnować.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą / Państwem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy je przesłać do MINDY Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, lub na adres mailowy: biuro@mindy.com.pl

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Twoich / Państwa danych osobowych uzyskasz pod adresem:

Możesz / mogą państwo także skontaktować się z naszym lokalnym inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem:

MINDY


Jesteśmy po to, aby obie strony osiągnęły maksimum korzyści na nawiązaniu relacji pracowniczej. Dzięki partnerskiemu podejściu do współpracy, uczciwości i wytrwałości, skutecznie łączymy cele firm i osób w nich zatrudnianych.

MINDY Sp.  z o.o.
Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

KRS 0000727925
NIP 7010818208

Dane kontaktowe
e-mail: biuro@mindy.com.pl
tel.: +48 22 456 19 70